Istraživanja

Efekat prelaska sa konvencionalne na konzervacijsku obradu i setvu pšenice, soje, stočnog graška i pasulja

U radu se prezentuje i analizira ostvareni rezultati na ogledima pšenice, soje, pasulja koji je postavljen radi utvrđivanja eksploatacionih, energetskih i ekoloških efekata u primeni konzervacijske obrade zemljišta i direktne setve. U radu će se prikazati uporedo konvencionalna i konzervacijska setva navedenih kultura i analiza utroška radnih sati, goriva, prinosa, uporedne radne operacije dve...

Stanje i opremanje poljoprivrede mehanizacijom u 2010. godini

U radu su izloženi rezultati istraživanja stanja i potreba mehanizacije u poljoprivredi Srbije za 2010. godinu. Obuhvaćeni su traktori, mehanizacija u ratarstvu, povrtarstvu, stočarstvu, mehanizacija višegodišnjih zasada i procesna tehnika. Prikazano je stanje, struktura i potrebe koje omogućavaju ubrzanu zamenu zastarele mehanizacije, čime se stvaraju uslovi za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane za domaće tržište...
Scroll Up